| SUSTAINABLE MATERIALS ūüĆŅ | EMBROIDERY STITCHED IN THE NETHERLANDS ūüá≥ūüáĪ | FREE SHIPPING ON ORDERS OVER ‚ā¨100,- IN NL |

ALGEMENE VOORWAARDEN STITCH AMSTERDAM

 

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen ‚ÄúVoorwaarden‚ÄĚ): op alle verkopen via StitchAmsterdam.com zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;
1.2 Onderneming: Stitch Amsterdam is een handelsnaam van Loop Designs en is een online winkel die kleding en aanverwante artikelen door ‚Äúkoop op afstand‚ÄĚ aanbiedt aan consumenten;
1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Stitch Amsterdam en de consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stitch Amsterdam en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;
2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.stitchamsterdam.com zijn deze Voorwaarden steeds van toepassing;
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;
2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Stitch Amsterdam erkend.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Stitch Amsterdam. Stitch Amsterdam is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle aanbiedingen van Stitch Amsterdam zijn vrijblijvend. Stitch Amsterdam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. V√≥√≥r het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd.
4.3 Voor verzendingen binnen Nederland worden geen verzendkosten berekend bij bestellingen vanaf ‚ā¨75,-. Bij bestellingen onder dit bedrag berekenen wij ‚ā¨3,95 verzendkosten. Voor verzendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de kosten van verzending en verzekering afhankelijk van het land. Deze kosten worden aan de bestelling toegevoegd, nadat de persoonlijke gegevens zijn ingevoerd tijdens het afronden van de bestelling.
4.4 Stitch Amsterdam kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling geschiedt te allen tijde geheel vooraf.
5.2 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.
5.2.1 iDeal: als de consument bankiert via internet bij ABN Amro Bank, ASN Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank, Van Lanschot, Tridios of KNAB kan de consument via onze website de bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van de bestelling, kiest de consument voor de betaalmethode iDeal. De consument volgt dan de procedure die hij/zij gewend is met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.
5.2.2 Credit card: direct en online door middel van credit card betaling (VISA en MasterCard). De betaling wordt online geautoriseerd, zodat de consument direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met credit card worden géén extra kosten berekend. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.  

5.2.3 Klarna: In bepaalde landen bieden wij Klarna aan als betaalmethode. Afhankelijk van de Websites van het land, kunt u de mogelijkheid hebben gebruik te maken van verscheidene producten van Klarna. Klarna kan naar eigen goeddunken bepalen of u in aanmerking komt voor het gebruiken van Klarna als betaalmethode en de betaalmogelijkheden op u toesnijden. U kunt de algemene voorwaarden van Klarna hier here lezen. Let wel dat Wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor uw gebruik van Klarna als betaalmethode.

Om u Klarna als betaalmethode te kunnen aanbieden moeten wij uw persoonsgegevens aan Klarna doorgeven (naam, factuur- en bezorg- en e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, bankrekening or kaartgegevens, persoonlijk identificatienummer en gegevens van uw bestelling). Er zal met uw persoonsgegevens worden omgegaan in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, Ons Privacybeleid en de privacyverklaring van Klarna.

Klik hier voor meer informatie over Klarna.

5.2.4. Andere betaalmethoden. De verscheidene betaalmethoden die wij aanbieden zijn te zien op de afrekenpagina en u kunt een methode kiezen, die in uw land beschikbaar is. Wij behouden ons het recht voor om, naar ons goeddunken, nu en dan betaalmethoden toe te voegen of te verwijderen. U kunt onze vorderingen tot betaling alleen vereffenen met behulp van onbetwiste of definitieve fondsen zonder voorbehoud.
5.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Stitch Amsterdam onmiddellijk opeisbaar.
5.4 Indien Stitch Amsterdam haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Stitch Amsterdam kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.


Artikel 6. Levering
6.1 Onze producten worden op bestelling (on demand) geproduceerd en uiteindelijk verstuurd via onze bezorgpartners DHL of PostNL.

6.2 Productietijd is per product afhankelijk. Op de productpagina wordt per product, de geschatte productietijd aangegeven. Dit is slechts een indicatie.
6.3 Overschrijding van genoemde productietijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig ge√Įnformeerd en heeft de consument het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Stitch Amsterdam voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
6.5 Levering in gedeelten is toegestaan.
6.6 Aan de leveringsplicht van Stitch Amsterdam zal zijn voldaan zodra de levering is aangeboden.
6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending, geheel voor rekening van de consument.
6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
6.9 Stitch Amsterdam is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien de consument al het geen hij/zij schuldig is aan Stitch Amsterdam op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 8. Ruilen/retourneren van artikelen
8.1 Wij doen er alles aan om de consument via onze website te informeren over de artikelen. Mocht de consument desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft de consument het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen voor een ander product.

8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien de consument van het recht tot retourneren gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en ‚Äď indien redelijkerwijze mogelijk ‚Äď onbeschadigd en in de originele staat¬†en verpakking aan Stitch Amsterdam retourneren, conform de door Stitch Amsterdam verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.3 Stitch Amsterdam accepteert uitsluitend ruilingen/retourneringen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen en retourneringen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.

8.4 Voor het retourneren van artikelen kan de consument gebruik maken van het bij de bestelling gevoegde retouradres. De consument verzendt het pakket via een pakketdienst naar keuze. De verzendkosten voor deze retourzending zijn voor de rekening van de consument.

8.5 Heeft de consument verzendkosten betaald, zoals genoemd in artikel 4.3, en stuurt de consument de gehele bestelling retour; dan heeft de consument recht op teruggave van deze verzendkosten.

8.6 De retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retourzending, min de portokosten, stort Stitch Amsterdam binnen 10 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

8.7 Het herroepingsrecht geldt nooit voor producten: a) die door Stitch Amsterdam tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper; b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

Artikel 9. Klachten
Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van de bestelling.
9.1 Stitch Amsterdam doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de consument de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk aan Stitch Amsterdam te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient de consument dit per omgaande aan Stitch Amsterdam te melden. Dit kan de consument doen door een email te sturen naar info@stitchamsterdam.com.

9.2 De garantie vervalt wanneer de consument zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
9.3 StitchAmsterdam streeft ernaar om de klacht van de consument zo spoedig mogelijk en in overleg met de consument op te lossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het retourneren, zoals de consument die ontvangt bij het aanmelden van de klacht, exact te worden gevolgd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Iedere aansprakelijkheid van Stitch Amsterdam, van personeel en producten van Stitch Amsterdam voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Stitch Amsterdam aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
10.2 Stitch Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Stitch Amsterdam.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van Stitch Amsterdam jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Stitch Amsterdam verschuldigd is.
10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Stitch Amsterdam, dan wel tussen Stitch Amsterdam en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Stitch Amsterdam, is Stitch Amsterdam niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Stitch Amsterdam.

 

Artikel 11. Overmacht
12.1 Stitch Amsterdam heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stitch Amsterdam gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stitch Amsterdam kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Stitch Amsterdam en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk of per e-mail contact met ons op te nemen.

Gegevens Stitch Amsterdam

StitchAmsterdam

Kleine Houtstraat 18,

2011DM, Haarlem

E-mail: info@stitchamsterdam.com

KvK: NL003231998B63

BTW: NL003231998B63

Updating…
  • No products in the cart.